Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύντομη επισκόπηση της νομικής διαδικασίας, καθώς και σχετικούς συνδέσμους σε διάφορα σημαντικά έγγραφα, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.  Ενδέχεται να έχετε ήδη λάβει ορισμένες ή όλες τις εν λόγω πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, email ή μηνύματος κειμένου.  Αν χρειάζεστε τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, παρακαλούμε επιστρέψτε στην  αρχική σελίδα του Brexit

Η νομική διαδικασία - τι αφορά

Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.  Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση θα πραγματοποιηθούν μέσω ενός συνδυαστικού σχεδίου μεταφοράς ασφαλιστικών εργασιών (μια διαδικασία που διέπεται από το Μέρος VII του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του 2000) και μιας διασυνοριακής συγχώνευσης (μια διαδικασία βάσει της Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις).  Το συνδυαστικό σχέδιο μεταφοράς προϋποθέτει την εμπλοκή των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και υπόκειται στην έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας (το Ανώτατο Δικαστήριο). Η νομική αυτή διαδικασία εξηγείται περαιτέρω στις παρακάτω επιστολές και στην ενότητα Συχνών Ερωτήσεων.

Εάν εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο η Συγχώνευση όσο και η Προτεινόμενη Μεταβίβαση αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Εάν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και το πώς η εν λόγω μπορεί να σας επηρεάσει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε έγγραφη προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ή να ζητήσετε ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (αυτοπροσώπως ή με νομική εκπροσώπηση). Η ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Μπορείτε επίσης να εγείρετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς σε μας, εγγράφως ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τους οποίους θα καταγράψουμε και στη συνέχεια θα κοινοποιήσουμε στην Αρχή Προληπτικής Εποπτείας [Prudential Regulation Authority (PRA)], στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς [Financial Conduct Authority (FCA)], στον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας παρέχονται παρακάτω.

Τελευταία νέα

Στις 5 Μαρτίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε την έγκρισή του στην AIG Europe Limited (AEL) να αρχίσει να ενημερώνει τους ασφαλισμένους σχετικά με την σκοπούμενη αναδιάρθρωσή της ως αποτέλεσμα του Brexit

Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας έχει ολοκληρώσει την συμπληρωματική του Έκθεση σχετικά με την προτεινόμενη μεταφορά, την οποία μπορείτε να

Τελευταίες ειδήσεις: Στις 25 Οκτωβρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας ενέκρινε την προτεινόμενη αναδιάρθρωση της AIG Europe Limited και, κατά συνέπεια, η Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018.  Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε σε αυτές τις σελίδες ή, εναλλακτικά, μιλήστε με τον συνήθη σύνδεσμο επικοινωνίας σας στην AIG.  Να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για το Brexit και ο φάκελος εισερχόμενων email δεν παρακολουθούνται πλέον.

Σημαντικά έγγραφα

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα βασικά έγγραφα που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.

Επιστολές Γνωστοποίησης

Παρακάτω θα βρείτε επίσης εισαγωγικές πληροφορίες για διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενημερωτικό Έντυπο και έντυπο Συχνών Ερωτήσεων

Το Ενημερωτικό Εντυπο περιλαμβάνει την περίληψη του σχήματος, την περίληψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σχετικά με τον αντίκτυπο της αναδιάρθρωσης στους ασφαλισμένους, και τη Γνωστοποίηση που εξηγεί πότε θα γίνει η ακροαματική διαδικασία της τελικής αίτησης για την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.  Το έντυπο Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) περιέχει απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση.

Ενημερωτικό έγγραφο Σχήματος Μεταβίβασης

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει το πλήρες σχήμα της Μεταβίβασης. Ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι ασφαλιστικές εργασίες της AIG Europe Limited μεταβιβάζονται σε δύο προσφάτως αδειοδοτημένες ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου AIG.

Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει την πλήρη έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. Εξετάζει τον αντίκτυπο της Προτεινόμενης Μεταβίβασης στους ασφαλισμένους.  Σύνοψη της εν λόγω έκθεσης παρέχεται στο Ενημερωτικό Έντυπο που παρατίθεται ανωτέρω.