Skip To Main Content

Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Η AIG Europe S.A.,  (“AIG Cyprus”, «εμείς/εμάς») μαζί με άλλους συνεργάτες και άλλες θυγατρικές εταιρείες της American International Group, Inc. (συλλογικά αποκαλούμενη «AIG») εκτιμούν την εμπιστοσύνη σας προς εμάς και δεσμεύονται να χειρίζονται κατάλληλα τα Προσωπικά Στοιχεία (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Αυτή είναι η κύρια Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγουμε στο πλαίσιο των βασικών επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. 

Οι αναφορές σε «εσάς» ή «σας» σημαίνει κάθε άτομο με το οποίο έχουμε σχέση, συμπεριλαμβανομένων των καλυπτόμενων από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, των ασφαλισμένων ή των αιτούντων βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, των εμπορικών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των διορισμένων αντιπροσώπων, των μαρτύρων ή άλλου ατόμου με το οποίο έχουμε σχέση ή των χρηστών των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα συμπληρώνεται από πρόσθετες πολιτικές απορρήτου προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες σχέσεις μας μαζί σας, όπου αυτό είναι χρήσιμο για να έχετε μια πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να εξηγήσει ποια Προσωπικά Στοιχεία συλλέγουμε, προσπελάζουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, μεταβιβάζουμε ή/και αποκαλύπτουμε (μαζί, «επεξεργαζόμαστε»), τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, σε ποιους αποκαλύπτονται τα Προσωπικά Στοιχεία και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Χρησιμοποιούμε τις λέξεις Προσωπικά Στοιχεία για να περιγράψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και άλλα άτομα (για παράδειγμα, τον σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας), και από τις οποίες εσείς είστε –ή αυτοί είναι– αναγνωρίσιμοι. 

Στόχος μας είναι ο υπεύθυνος και ασφαλής χειρισμός των Προσωπικών Στοιχείων, εξισορροπώντας τα οφέλη από δραστηριότητες όπως η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών μας, με τις άλλες δεσμεύσεις μας, όπως η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η αποφυγή διακρίσεων. 

Τα Προσωπικά Στοιχεία λαμβάνονται από διάφορες πηγές, όπως:

 • αιτήσεις, προτάσεις και φόρμες αξιώσεων, καθώς και άλλες φόρμες·
 • τηλεφωνικές κλήσεις, email, συναντήσεις και άλλες επικοινωνίες·
 • παρόχους υπηρεσιών, μεσίτες και αντιπροσώπους, ερευνητές αξιώσεων, μάρτυρες, επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, αρχές αδειοδότησης οδηγών και οχημάτων, οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων, τον εργοδότη σας και άλλα τρίτα μέρη·
 • αυτόν τον ιστότοπο (ο “Ιστότοπος”)·
 • τις εφαρμογές λογισμικού που διατίθενται από εμάς σε υπολογιστές, smartphone και άλλες κινητές συσκευές (οι “Εφαρμογές”)· και
 • τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο, εργαλεία και εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Περιεχόμενο Μέσων “Κοινωνικής Δικτύωσης”).

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφερόμαστε στον Ιστότοπο, τις Εφαρμογές και το Περιεχόμενο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μαζί ως Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG προορίζονται μόνο για χρήση από ικανούς για δικαιοπραξία ενήλικες. Οι ανήλικοι (δηλ. άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών) ετών, και όσοι δεν είναι ικανοί για δικαιοπραξία δεν θα πρέπει να παρέχουν οι ίδιοι τα Προσωπικά Στοιχεία μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG, αλλά μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, κηδεμόνων ή νομικών συμβούλων.

Τα Προσωπικά Στοιχεία μπορεί να μας παρέχονται από εσάς απευθείας ή από τρίτους.  Για παράδειγμα, ένας καλυπτόμενος από ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να παράσχει Προσωπικά Στοιχεία για εσάς ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Σημείωση:

Παρέχοντάς μας Προσωπικά Στοιχεία για κάποιο άλλο άτομο, δηλώνετε ότι (εκτός αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά, εγγράφως): (α) έχετε ενημερώσει το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων ειδοποιήσεων απορρήτου που σας παρέχονται· και (β) έχετε λάβει την άδειά του (όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και με τον τρόπο που απαιτείται από αυτήν) για να μοιραστείτε τα Προσωπικά του Στοιχεία μαζί μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και άλλες εφαρμοστέες ειδοποιήσεις απορρήτου.

Καθώς δραστηριοποιούμαστε στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, διαχείρισης αξιώσεων, βοήθειας και συναφών υπηρεσιών, τα Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, περιλαμβάνουν:

Τύπος Προσωπικών Στοιχείων Παραδείγματα

1. Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία προφίλ κοινωνικής δικτύωσης

2. Γενικές πληροφορίες

Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φυσικά χαρακτηριστικά (ανάλογα με τις περιστάσεις), την ιδιότητά σας ως διευθυντής ή εταίρος ή άλλο ιδιοκτησιακό ή διαχειριστικό συμφέρον σε οργανισμό, υπογραφή και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία

3. Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο, στοιχεία εργοδότη και ιστορικό απασχόλησης, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματικές άδειες, συνδρομές και συνεργασίες

4. Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων

Αριθμοί ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αξιώσεων, σχέση με τον καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τον ασφαλισμένο, τον αιτούντα ή άλλο σχετικό άτομο, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, αρχεία δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, αρχεία οδήγησης) και άλλες πληροφορίες σχετικές με την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την αξιολόγηση και τον διακανονισμό της αξίωσης. Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της διαφοράς, της αξίωσης ή των διαδικασιών που σας αφορούν.

5. Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης

Αριθμός κοινωνικής ή εθνικής ασφάλισης, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός διπλώματος οδήγησης, ή άλλος αριθμός ή άλλα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται από κρατική αρχή

6. Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού

Αριθμός κάρτας πληρωμών (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλος αριθμός και στοιχεία χρηματοοικονομικού λογαριασμού, πιστοληπτικό ιστορικό, πληροφορίες πιστωτικής αναφοράς και πιστωτική βαθμολογία, περιουσιακά στοιχεία, εισόδημα και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες σύνδεσης λογαριασμού και κωδικοί για πρόσβαση σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αξιώσεις και άλλους λογαριασμούς και Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG

7. Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας

Τρέχουσα ή προηγούμενη σωματική, ψυχική ή ιατρική κατάσταση, κατάσταση υγείας, πληροφορίες για τραυματισμό ή αναπηρία, ιατρική διάγνωση, ιατρικές διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και θεραπεία που έχει χορηγηθεί, προσωπικές συνήθειες (για παράδειγμα, κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ), πληροφορίες ιατρικών συνταγών και ιατρικό ιστορικό

8. Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήματα ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση (για παράδειγμα, εάν η αίτηση ασφάλισης υποβάλλεται μέσω τρίτου εταίρου μάρκετινγκ που είναι επαγγελματική, εμπορική, θρησκευτική, κοινοτική ή πολιτική οργάνωση), τη σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο ή το ιστορικό αστικών διαφορών (για παράδειγμα, για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης)

Πληροφορίες που μας παρέχονται οικειοθελώς (για παράδειγμα, προτιμήσεις που εκφράζονται σχετικά με την ιατρική περίθαλψη βάσει θρησκευτικών πεποιθήσεων) (εφόσον συλλέγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)

9. Τηλεφωνικές καταγραφές

Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών κλήσεων με τους αντιπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα

10. Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις

Εικόνες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών) ή βιντεοσκοπήσεις που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, μεταξύ άλλων για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον διακανονισμό αξιώσεων, τις διαφορές αξιώσεων ή για άλλους σχετικούς σκοπούς, όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία, καθώς και καταγραφές κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις μας.

11. Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι ασφαλιστές συνήθως συλλέγουν, διατηρούν και μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες συναλλαγές τους με τους καλυπτόμενους από ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τους αιτούντες με σκοπό την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την πρόληψη της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να έχουμε την υποχρέωση εκ του νόμου να γνωστοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες στις σχετικές ρυθμιστικές αρχές, κυβερνητικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή/και άλλους κυβερνητικούς φορείς.

12. Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες

Τοποθεσία και ταυτοποίηση του ασφαλισμένου ακινήτου (για παράδειγμα, διεύθυνση ακινήτου, πινακίδα κυκλοφορίας ή αριθμός ταυτοποίησης οχήματος), σχέδια ταξιδιού, ηλικιακές κατηγορίες ατόμων που πρόκειται να ασφαλιστούν, λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους για τους οποίους θα γίνει η ασφάλιση, ιστορικό προηγούμενων ατυχημάτων ή ζημιών και αιτία ζημίας, ιδιότητα ως αξιωματούχος ή διευθυντής εταιρείας ή ως εταίρος ή άλλο ιδιοκτησιακό ή διαχειριστικό συμφέρον σε οργανισμό, ιστορικό διαφορών, αστικών ή ποινικών διαδικασιών ή επίσημων ερευνών που σας αφορούν, καθώς και πληροφορίες σχετικά με άλλες ασφαλίσεις που κατέχετε

13. Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών

Προτιμήσεις μάρκετινγκ, πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις βραβείων ή συμμετοχή σε άλλες προωθητικές ενέργειες ή απαντήσεις σε εθελοντικές έρευνες ικανοποίησης πελατών

Για να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ και τις απαντήσεις σε αυτές

14. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα

Θα λαμβάνουμε Προσωπικά Στοιχεία σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG· αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα προφίλ σας, τη διεύθυνση IP και άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά (στον βαθμό που αποτελούν Προσωπικά Στοιχεία), καθώς και άλλες Προσωπικά Στοιχεία που μας παρέχετε διαδικτυακά

Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από άλλον πάροχο υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εμάς Προσωπικά Στοιχεία από τον άλλο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν Προσωπικά Στοιχεία που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ των φίλων σας και άλλων συνδεδεμένων ατόμων

15. Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συμπληρώσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγουμε με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές (για παράδειγμα, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από διαδικτυακές υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πηγές πληροφοριών, εμπορικές πηγές πληροφοριών τρίτων και πληροφορίες από εταιρείες του ομίλου μας και επιχειρηματικούς εταίρους). Θα χρησιμοποιούμε κάθε τέτοια συμπληρωματική πληροφορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της λήψης της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται)

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία για την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.  Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του είδους της επικοινωνίας μεταξύ μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Τα Προσωπικά Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς εάν είστε καλυπτόμενος από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλισμένος ή αιτών βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εμπορικός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή διορισμένος αντιπρόσωπος, μάρτυρας ή άλλο άτομο με το οποίο έχουμε σχέση. 

Νομική Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο τρόπος επεξεργασίας των Προσωπικών Στοιχείων είναι δίκαιος. Για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, πρέπει να σας ενημερώσουμε για τη νομική αιτιολόγηση (που μερικές φορές αναφέρεται και ως νομική ή νόμιμη βάση) στην οποία βασιζόμαστε για τη χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων. Αν και ο νόμος προβλέπει διάφορες νομικές αιτιολογήσεις, ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις κύριες νομικές αιτιολογήσεις που ισχύουν για τους σκοπούς μας για τη χρήση των Προσωπικών Στοιχείων.

Ενδέχεται να μας ζητηθεί να λάβουμε Προσωπικά Στοιχεία από εσάς για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, και ορισμένες Προσωπικά Στοιχεία ενδέχεται να είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασής μας με εσάς (ή με κάποιον άλλον), ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης με εσάς (ή με κάποιον άλλον), ή για την επιδίωξη δικαιώματος ή/και έννομου συμφέροντος δικού μας ή τρίτων. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε σχετικά κατά τη στιγμή που λαμβάνουμε τα Προσωπικά Στοιχεία από εσάς.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν μας παράσχετε τα σχετικά Προσωπικά Στοιχεία, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.  Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία (βλ. ενότητα «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»).

Σε περίπτωση που επικαλούμαστε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα ή τα νόμιμα συμφέροντα τρίτου μέρους για να δικαιολογήσουμε τους σκοπούς χρήσης των Προσωπικών σας Στοιχείων, τα εν λόγω νόμιμα συμφέροντα θα αναφέρονται σε συμπληρωματική ειδοποίηση απορρήτου (η οποία είναι προσαρμοσμένη στη σχέση μας μαζί σας, όπου αυτό είναι χρήσιμο για να έχετε μια πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία), αλλά σε κάθε περίπτωση τα νόμιμα συμφέροντά μας θα είναι συνήθως:

 • η επιδίωξη των εμπορικών μας δραστηριοτήτων και στόχων ή εκείνων ενός τρίτου μέρους (για παράδειγμα, με τη διενέργεια άμεσου μάρκετινγκ)·
 • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και με οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα και κώδικες δεοντολογίας (για παράδειγμα, με τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού ή με άλλον τρόπο την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)·
 • η βελτίωση και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και της προσφοράς υπηρεσιών, ή εκείνων ενός τρίτου μέρους·
 • η προστασία των περιουσιακών στοιχείων, των πληροφοριών, των επιχειρήσεων, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας ή τρίτων (για παράδειγμα, με τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου IT και των πληροφοριών, την επιβολή αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης οφειλών)·
 • να διατηρούμε το δίκτυο/τα συστήματα IT μας ασφαλή, να προλαμβάνουμε/ανιχνεύουμε το έγκλημα και να διαπιστώνουμε τη συμμόρφωση με τους εσωτερικούς ρόλους για τη χρήση του συστήματος·
 • η ανάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, με τη διεξαγωγή ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς).

Ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Προσωπικά Στοιχεία σε σχέση με θέματα σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα όταν συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας βάσει των νόμων και κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και άλλων νόμων και κανονισμών που αποσκοπούν στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική αιτιολόγηση για τη χρήση των Προσωπικών Στοιχείων από εμάς είναι ότι η χρήση είναι απαραίτητη για θέματα δημοσίου συμφέροντος. Ανάλογα με τις περιστάσεις ενδέχεται να ισχύουν και πρόσθετες αιτιολογήσεις και ενδέχεται.

Ευαίσθητες/Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Στοιχείων

Για πιο ευαίσθητες/ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Στοιχείων θα επικαλούμαστε είτε:

 • τη ρητή συγκατάθεσή σας· είτε
 • μία ή περισσότερες από τις άλλες νομικές αιτιολογήσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (οι οποίες ισχύουν για όλα τα Προσωπικά Στοιχεία) και συνήθως μία από τις ακόλουθες πρόσθετες αιτιολογήσεις, οι οποίες απαιτούνται μόνο όταν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Στοιχείων (ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες νομικές αιτιολογήσεις):
  • η χρήση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή όποτε τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα (για παράδειγμα, όταν ένα δικαστήριο εκδίδει δικαστική απόφαση που απαιτεί την επεξεργασία Προσωπικών Στοιχείων)·
  • η χρήση είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει της νομοθεσίας του ΕΟΧ/κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου (όπου απαιτείται)· ή
  • η χρήση είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης ή παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας.

Αυτές οι πιο ευαίσθητες/ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Στοιχείων περιλαμβάνουν Προσωπικά Στοιχεία που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου.

Η επεξεργασία Προσωπικών Στοιχείων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα υπόκειται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη νομική αιτιολόγηση πέραν εκείνων που προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κύριοι Σκοποί

Οι κύριοι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία σε σχέση με τους τύπους Προσωπικών Στοιχείων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε και η νομική αιτιολόγηση που επικαλούμαστε για την εν λόγω συλλογή και χρήση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή του σκοπού Τύποι Προσωπικών Στοιχείων Γιατί επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία (η νομική μας αιτιολόγηση)

A. Για να επικοινωνήσουμε με εσάς και άλλα άτομα

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

B. Για να προβαίνουμε σε εκτιμήσεις και αποφάσεις (αυτοματοποιημένες και μη αυτοματοποιημένες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ ατόμων) σχετικά με: (i) την παροχή και τους όρους ασφάλισης και (ii) τον διακανονισμό αξιώσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Γ. Για να παρέχουμε ασφαλίσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αξιώσεων και βοήθειας και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, διαχείρισης, διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, καθώς και της διαχείρισης, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανανεώσεων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: (i) την αποστολή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με αλλαγές στα συμβόλαιά μας, άλλους όρους και προϋποθέσεις, την ανανέωση συμβολαίων, τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG και άλλες διοικητικές πληροφορίες· (ii) την επεξεργασία, αξιολόγηση και καθορισμό τυχόν αιτήσεων ή αιτημάτων που υποβάλλονται από εσάς για ασφαλιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες· (iii) την επεξεργασία των Προσωπικών σας Στοιχείων σε σχέση με τυχόν αξιώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο οποιωνδήποτε ασφαλιστικών προϊόντων ή σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της υποβολής, υπεράσπισης, ανάλυσης, διερεύνησης, επεξεργασίας, αξιολόγησης, προσδιορισμού ή ανταπόκρισης σε τέτοιες αξιώσεις· (iv) την εκτέλεση οποιωνδήποτε λειτουργιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απόκτησης αντασφάλισης, του ελέγχου, της υποβολής εκθέσεων και της γενικής εξυπηρέτησης και συντήρησης της ηλεκτρονικής και άλλης υπηρεσίας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Δ. Για να αξιολογούμε την επιλεξιμότητά σας για προγράμματα πληρωμών και για να επεξεργαζόμαστε τα ασφάλιστρα και άλλες πληρωμές σας.

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

E. Για να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για να εκπαιδεύουμε το προσωπικό και για να διατηρούμε την ασφάλεια των πληροφοριών (για παράδειγμα, για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να καταγράφουμε ή να παρακολουθούμε τηλεφωνικές κλήσεις).

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

ΣΤ. Για να προλαμβάνουμε, να ανιχνεύουμε και να διερευνούμε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για να αναλύουμε και να διαχειριζόμαστε άλλους εμπορικούς κινδύνους.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Ζ. Για να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση δεδομένων, επιχειρηματικές βελτιώσεις και βελτιώσεις διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, να ολοκληρώνουμε έρευνες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής καινοτομίας και να αξιολογούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της λήψης συγκατάθεσης όπου απαιτείται).

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική αιτιολόγηση πέραν των έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο)
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

H. Για να παρέχουμε πληροφορίες μάρκετινγκ σύμφωνα με τις προτιμήσεις που μας έχετε δηλώσει (οι πληροφορίες μάρκετινγκ μπορεί να αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους συνεργάτες μας, ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχετε εκφράσει). Ενδέχεται να διεξάγουμε δραστηριότητες μάρκετινγκ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας email, SMS και άλλα γραπτά μηνύματα, ταχυδρομείο ή τηλέφωνο.

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική αιτιολόγηση πέραν των έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο)
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Θ. Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις βραβείων και παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και για να διαχειριζόμαστε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, όπου αυτό είναι χρήσιμο για να σας παρέχουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία, γι' αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε και αυτούς.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Ι. Για να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG ή όταν επισκέπτεστε ιστότοπους τρίτων μερών, παρουσιάζοντας πληροφορίες και διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε εσάς, για να αναγνωρίζεστε σε οποιονδήποτε στέλνετε μηνύματα μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και για να διευκολύνουμε την κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου η εξατομίκευση επιτυγχάνεται με τη χρήση cookie)
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

K. Για να διαχειριζόμαστε τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες και την υποδομή IT, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα οικονομικά και τη λογιστική, την τιμολόγηση και τις εισπράξεις, τη λειτουργία των συστημάτων IT, τη φιλοξενία δεδομένων και ιστότοπων, την ανάλυση δεδομένων, την επιχειρησιακή συνέχεια, τη διαχείριση αρχείων, τη διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων και τον έλεγχο.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Λ. Για να διαχειριζόμαστε παράπονα, σχόλια και ερωτήματα και για να χειριζόμαστε αιτήματα πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων ή για να ασκούμε άλλα δικαιώματα σχετικά με Προσωπικά Στοιχεία.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

M. Για να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων νόμων και κανονισμών εκτός της χώρας διαμονής σας), για παράδειγμα, νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των κυρώσεων και της τρομοκρατίας· για να συμμορφωνόμαστε με νομικές διαδικασίες και δικαστικές εντολές· και για να απαντάμε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός της χώρας διαμονής σας)· για να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις για γνωστοποίηση σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο που μας δεσμεύει ή για τους σκοπούς συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε κανονισμούς ή οδηγίες που εκδίδονται από οποιεσδήποτε ρυθμιστικές ή άλλες αρχές που έχουν δικαιοδοσία επί της AIG Cyprus ή οποιωνδήποτε θυγατρικών της AIG και για σκοπούς ελέγχου, συμμόρφωσης, έρευνας και επιθεώρησης.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

N. Για να καθιερώσουμε, να επιβάλουμε και να υπερασπιστούμε νομικά δικαιώματα για την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, των εταιρειών του ομίλου μας ή των επιχειρηματικών εταίρων μας και για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία μας, των εταιρειών του ομίλου μας ή των επιχειρηματικών εταίρων μας, εσάς ή άλλων ατόμων ή τρίτων, για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, για να ασκήσουμε τα διαθέσιμα μέσα και για να περιορίσουμε τις ζημίες μας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Ξ. Για να αντιστοιχίσουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Στοιχεία που κατέχουμε και σας αφορούν κατά καιρούς για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (κατά περίπτωση)
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Ο. Για να διενεργούμε ελέγχους ιστορικού και ταυτότητας, όπως για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας να σας παρασχεθεί διπλότυπο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή άλλα έγγραφα, σε οποιοδήποτε αίτημά σας να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας στα αρχεία μας ή σε οποιοδήποτε αίτημά σας να αλλάξετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή τα στοιχεία πληρωμής ή άλλα στοιχεία στα αρχεία μας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική αιτιολόγηση πέραν των έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο)
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Π. για να διενεργούμε πιστωτικούς ελέγχους σε εσάς, όπως η ανάλυση, η επαλήθευση ή/και ο έλεγχος της πιστοληπτικής σας ικανότητας, της πληρωμής ή/και της κατάστασής σας σε σχέση με την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική αιτιολόγηση πέραν των έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο)
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Ρ. Για να διενεργούμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας ή άλλων δραστηριοτήτων διαλογής σύμφωνα με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις ή διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που μπορεί να απαιτούνται από τη νομοθεσία ή που μπορεί να έχουν τεθεί σε εφαρμογή από εμάς.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική αιτιολόγηση πέραν των έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο)
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Σ. Για να προσδιορίζουμε οποιοδήποτε ποσό οφειλής προς ή από εσάς και για να εισπράττουμε ή να ανακτούμε οποιοδήποτε ποσό οφειλής από εσάς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράσχει εγγύηση ή δέσμευση για τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την προετοιμασία σύναψης σύμβασης μαζί σας
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

T. Για να μπορέσει ένας πραγματικός ή προτεινόμενος αγοραστής, εκχωρητής, εκδοχέας, συμμετέχων ή υπο-συμμετέχων των δικαιωμάτων ή της επιχείρησης της AIG να αξιολογήσει τη συναλλαγή που προορίζεται να αποτελέσει αντικείμενο αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης, συμμετοχής ή υπο-συμμετοχής.

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Γενικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση
 • Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων
 • Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί αναγνώρισης
 • Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας
 • Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικές καταγραφές
 • Φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις
 • Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών
 • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές
 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (σε περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική αιτιολόγηση πέραν των έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο)
 • Τα Προσωπικά σας Στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
 • Είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το συμφέρον σχετικού τρίτου μέρους

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία για την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.  Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του είδους της επικοινωνίας μεταξύ μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Τα Προσωπικά Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς εάν είστε καλυπτόμενος από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλισμένος ή αιτών βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εμπορικός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή διορισμένος αντιπρόσωπος, μάρτυρας ή άλλο άτομο με το οποίο έχουμε σχέση.

Ενδέχεται, όπου απαιτείται, να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση, κοινοποίηση ή/και άλλη επεξεργασία των Προσωπικών σας Στοιχείων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μέσω άλλων σχετικών εγγράφων (όπως μέσω φορμών αιτήματος). Οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας δεν θα επηρεαστεί από τον τερματισμό ή τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση, κοινοποίηση ή επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών σας Στοιχείων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία» στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τα στοιχεία επικοινωνίας). Θα προβούμε στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας το συντομότερο δυνατό από τεχνική άποψη και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στη συνέχεια, θα παύσουμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε ή να αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, εκτός εάν απαιτηθεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα υποστείτε καμία ζημία, ωστόσο ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε και θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες αυτής της ανάκλησης της συγκατάθεσης, κατά περίπτωση. 

Δεσμευόμαστε να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε την απάτη και άλλα οικονομικά εγκλήματα.  Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν τη δέσμευση και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία με διάφορους τρόπους για τον σκοπό αυτό. 

Για παράδειγμα, εάν είναι σχετικό με τη σχέση μας μαζί σας, (όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία):

 • θα υποβάλλουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τυχόν αξιώσεις που υποβάλλετε, για παράδειγμα, λεπτομέρειες για τραυματισμούς), ώστε να εμφανίζονται σε μητρώα αξιώσεων τα οποία μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών φορέων·
 • θα κάνουμε αναζήτηση σε μητρώα προηγούμενων αξιώσεων κατά την αξιολόγηση μιας αξίωσης· και
 • θα μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλους ασφαλιστές, βάσεις δεδομένων οργανισμών πρόληψης απάτης και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Σε ποιους κοινοποιούνται τα Προσωπικά Στοιχεία» ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω (ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»). 

Ορισμένες φορές, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με εσάς με τη χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Αυτές οι αποφάσεις δεν περιλαμβάνουν ανθρώπινη συμβολή και το λογισμικό και τα συστήματα εφαρμόζουν προκαθορισμένο λογικό προγραμματισμό και κριτήρια για να λάβουν μια απόφαση και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα σας αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, μερικές φορές, χρησιμοποιούμε την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ως μέρος μιας διαδικασίας:

 • για να αποφασίσουμε εάν μια αξίωση ταξιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να πληρωθεί όπως ζητήθηκε (για παράδειγμα, εάν τα προκαθορισμένα κριτήρια πληρούνται από τις απαντήσεις που παρέχετε, η αξίωση θα πληρωθεί αυτόματα χωρίς την ανάγκη πρόσθετης ανθρώπινης παρέμβασης)· ή
 • για να προσδιορίσουμε γνωστές προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις σε σχέση με την ταξιδιωτική μας ασφάλιση για να αποφασίσουμε αν μπορούμε να σας προσφέρουμε ασφάλιση και με ποιους όρους· ή
 • γενικά, για να αξιολογούμε την επιλεξιμότητά σας για ασφάλιση χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο σύνολο κριτηρίων.

Σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με οποιεσδήποτε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων πριν ή κατά τη στιγμή που σκοπεύουμε να λάβουμε αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το δικαίωμα, ανατρέξτε στην ενότητα «Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά Στοιχεία» παρακάτω.

Όπου απαιτείται, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη συλλογή των Προσωπικών σας Στοιχείων για τις προαναφερθείσες διαδικασίες. 

Ο όμιλος AIG αποτελείται από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μητρικής εταιρείας AIG American International Group, Inc., της American International Group UK Limited και των υποκαταστημάτων χωρών της AIG Europe SA στην Ευρώπη.

Κάθε εταιρεία του ομίλου AIG που επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Στοιχεία είναι υπεύθυνη για την προστασία τους σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τα εσωτερικά μας πρότυπα και διαδικασίες και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Η σχέση σας μαζί μας θα καθορίσει ποιες από τις εταιρείες του ομίλου μας έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Στοιχεία και ποιες από τις εταιρείες του ομίλου μας είναι οι υπεύθυνες επεξεργασίας δεδομένων (υπεύθυνες για τα Προσωπικά σας Στοιχεία). Μπορείτε να βρείτε μια λίστα των κύριων εταιρειών του ομίλου AIG που είναι υπεύθυνες επεξεργασίας δεδομένων εδώ www.aig.com/datacontrollers. Συνήθως, εάν είστε μεμονωμένος καλυπτόμενος από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η εταιρεία του ομίλου AIG που αναλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας θα είναι η κύρια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τα Προσωπικά σας Στοιχεία, η υπεύθυνη επεξεργασίας. Ανάλογα με τη σχέση μας μαζί σας, θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες σε μια συμπληρωματική ειδοποίηση απορρήτου προσαρμοσμένη στη σχέση μας.

Για ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή εταιρείες του ομίλου AIG που έχουν πρόσβαση και είναι υπεύθυνες για τα Προσωπικά σας Στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των σχετικών εταιρειών της AIG που είναι οι υπεύθυνες επεξεργασίας των Προσωπικών σας Στοιχείων), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω (βλ. ενότητα παρακάτω «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»).

Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους (βλ. ενότητα «Σε ποιους κοινοποιούνται τα Προσωπικά Στοιχεία» παρακάτω).  Τα εν λόγω τρίτα μέρη θα αναλάβουν ορισμένες ευθύνες σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών Στοιχείων που λαμβάνουν από εμάς

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω (βλ. ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία» παραπάνω), μερικές φορές, χρειάζεται να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με τρίτους (αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι τρίτοι γνωστοποιούν Προσωπικά Στοιχεία σε εμάς και εμείς γνωστοποιούμε Προσωπικά Στοιχεία σε αυτούς). 

Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής

Τύπος τρίτου μέρους Παραδείγματα

Οι εταιρείες του ομίλου μας

Ανήκουμε στον όμιλο εταιρειών American International Group, Inc. Η AIG έχει εταιρείες του ομίλου σε όλο τον κόσμο, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπη/ Κύπρος (για παράδειγμα, στις ΗΠΑ).  Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλες εταιρείες του ομίλου (μεταξύ άλλων για διοικητικούς λογιστικούς σκοπούς). Η AIG Cyprus

είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την ασφάλεια των από κοινού χρησιμοποιούμενων Προσωπικών Στοιχείων.  Η πρόσβαση στα Προσωπικά Στοιχεία εντός της AIG περιορίζεται σε εκείνα τα άτομα που έχουν ανάγκη πρόσβασης στις πληροφορίες για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς].

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα των κύριων εταιρειών του ομίλου AIG εδώ www.aig.com/datacontrollers

Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διανομής ασφαλίσεων

Όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η AIG μπορεί να μοιράζεται Προσωπικά Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη, για παράδειγμα, με άλλους ασφαλιστές, αντασφαλιστές, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς μεσίτες, άλλους διαμεσολαβητές και αντιπροσώπους, διορισμένους αντιπροσώπους, διανομείς, συνεργάτες μάρκετινγκ συγγένειας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες φύλαξης και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας

Εξωτερικοί τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας, λογιστές, αναλογιστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι· πάροχοι ταξιδιωτικής και ιατρικής βοήθειας· πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου· πάροχοι υπηρεσιών οδικής βοήθειας και βοήθειας ατυχημάτων· πάροχοι συστημάτων IT και υπηρεσιών υποστήριξης και φιλοξενίας· πάροχοι υπηρεσιών εφαρμογών, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς και ανάλυσης δεδομένων· τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς μας· τρίτοι διαχειριστές αξιώσεων· πάροχοι διαχείρισης εγγράφων και αρχείων· ερευνητές και ρυθμιστές αξιώσεων· σύμβουλοι κατασκευών· μηχανικοί· εξεταστές· σύμβουλοι ενόρκων· μεταφραστές· και άλλοι τρίτοι προμηθευτές και εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν στην εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Αποδέκτες της δραστηριότητάς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση που έχετε φίλους και άλλες συνδέσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι χρήστες του ιστότοπου και ο πάροχος του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να λάβουν τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε σχέση με τη δραστηριότητά σας κοινωνικής κοινοποίησης (για παράδειγμα, εάν συνδέσετε έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από άλλον πάροχο υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό σας στην Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG από άλλον λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης).  Με τη σύνδεση του λογαριασμού σας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG και του άλλου λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτόν τον τρόπο, (1) μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε πληροφορίες με τον πάροχο του άλλου λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και (2) κατανοείτε ότι η χρήση των Προσωπικών Στοιχείων που μοιραζόμαστε θα διέπεται από την πολιτική απορρήτου του άλλου παρόχου υπηρεσιών.  Εάν δεν επιθυμείτε την κοινοποίηση των Προσωπικών σας Στοιχείων με άλλους χρήστες ή με τον πάροχο του άλλου λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλείστε να μην συνδέσετε τον άλλο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό σας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG και να μην συμμετέχετε στην κοινωνική κοινοποίηση κατά τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG.

Κυβερνητικές αρχές και τρίτα μέρη που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες

Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Στοιχεία σε: (α) κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συμβουλίων αποζημίωσης εργαζομένων, δικαστηρίων, ρυθμιστικών φορέων, υπηρεσιών επιβολής του νόμου, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών ποινικών ερευνών)· και (β) τρίτους συμμετέχοντες σε νομικές διαδικασίες και τους λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους και άλλους συμβούλους και εκπροσώπους τους, όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή σκόπιμο.

Άλλα τρίτα μέρη

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Στοιχεία σε δικαιούχους πληρωμής· παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομία και ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης)· εμπόρους λιανικής πώλησης· ιατρικά δίκτυα, οργανισμούς και παρόχους· ταξιδιωτικούς φορείς· πιστωτικά γραφεία· οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας· άλλα άτομα που εμπλέκονται σε περιστατικό που αποτελεί αντικείμενο αξίωσης· καθώς και σε αγοραστές και υποψήφιους αγοραστές ή άλλα μέρη σε οποιαδήποτε πραγματική ή προτεινόμενη αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή που αφορά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των περιουσιακών στοιχείων, των εταιρειών ή των χρεογράφων μας (δηλ. τις μετοχές της εταιρείας). 

Όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα Προσωπικά Στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των τραυματισμών) ενδέχεται να καταχωρούνται σε μητρώα αξιώσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλιστές. Μπορούμε να αναζητήσουμε αυτά τα μητρώα κατά την αντιμετώπιση των αξιώσεων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της απάτης. 

Εάν επωφελείστε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών ενός άλλου μέρους με την AIG (για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο που έχει συνάψει ο εργοδότης σας), τα Προσωπικά Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της υπηρεσίας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο εν λόγω άλλο μέρος.

Προσωπικά Στοιχεία ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιούνται από εσάς σε πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες, σελίδες προφίλ και ιστολόγια, καθώς και σε άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG στις οποίες έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε πληροφορίες και υλικό (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).  Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύετε ή αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών θα γίνει δημόσια πληροφορία και μπορεί να είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες και τους χρήστες των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και στο ευρύ κοινό.  Σας προτρέπουμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κατά τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG

Λόγω της παγκόσμιας φύσης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Στοιχεία διεθνώς για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (βλ. ενότητα με τίτλο «Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία»).  Ανάλογα με τη φύση της σχέσης μας μαζί σας, θα διαβιβάσουμε Προσωπικά Στοιχεία σε μέρη που βρίσκονται σε άλλες χώρες.  Οι χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΕΟΧ στις οποίες ενδέχεται να μεταφέρουμε Προσωπικά Στοιχεία περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, την Κίνα, το Μεξικό, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τις Βερμούδες και άλλες χώρες που έχουν διαφορετικά καθεστώτα προστασίας δεδομένων από εκείνα της χώρας στην οποία έχετε την έδρα σας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν έχουν κριθεί ότι παρέχουν επαρκή προστασία για τα Προσωπικά Στοιχεία από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να διαβιβάσουμε Προσωπικά Στοιχεία προκειμένου να διεκπεραιώσουμε διεθνείς αξιώσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης και να παρέχουμε υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.  Ενδέχεται να διαβιβάζουμε πληροφορίες διεθνώς σε εταιρείες του ομίλου μας, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρηματικούς εταίρους, κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές και άλλα τρίτα μέρη.

Όταν πραγματοποιούμε αυτές τις διαβιβάσεις, θα λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Στοιχεία προστατεύονται επαρκώς και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων: 

 • βασιζόμενοι στο γεγονός ότι μια χώρα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ανάλογα με την περίπτωση) ως χώρα που παρέχει επαρκή προστασία· ή
 • χρησιμοποιώντας συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων στη μορφή που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, κατά περίπτωση, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΓΚΠΔ) (ο σχετικός νόμος περί προστασίας δεδομένων).

Εάν δεν υπάρχει συμφωνία μεταφοράς δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους μηχανισμούς που αναγνωρίζονται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ως διασφαλίζοντες επαρκές επίπεδο προστασίας για τα Προσωπικά Στοιχεία που μεταφέρονται εκτός ΕΟΧ/Ηνωμένου Βασιλείου (για παράδειγμα, το Διατλαντικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΗΠΑ ή οποιοδήποτε πλαίσιο που μπορεί να το αντικαταστήσει στο μέλλον).

Αυτό, συνήθως, συνεπάγεται τη χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται ή επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων ή κατάλληλων συμφωνιών μεταφοράς δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαβιβάσεις και για να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις ισχύουσες διασφαλίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία (βλ. ενότητα παρακάτω «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»).

Η AIG χρησιμοποιεί εύλογα και κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, για να διατηρεί τα Προσωπικά Στοιχεία ασφαλή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο, την πολυπλοκότητα, τους κινδύνους και τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Στοιχείων. 

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές προστασίας δεδομένων που προβλέπουν τα προαναφερθέντα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, εκπαιδεύουμε τακτικά τους συναδέλφους μας σε θέματα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών.

Καθώς τα περισσότερα από τα Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας IT για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία διατηρούνται ασφαλή.  Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε συστήματα προστασίας από ιούς, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.  Έχουμε εφαρμόσει διαδικασίες στις εγκαταστάσεις μας για να διατηρούμε φυσικά ασφαλή όλα τα αρχεία σε έντυπη μορφή.  Η AIG διαθέτει, επίσης, μια ειδική ομάδα που παρακολουθεί το παγκόσμιο δίκτυο της AIG για τυχόν πιθανές απειλές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στο IT. Εκπαιδεύουμε, επίσης, τακτικά το προσωπικό μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η AIG αναθέτει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται με άλλο τρόπο Προσωπικά Στοιχεία για λογαριασμό μας, οι τρίτοι επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών Στοιχείων. 

Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής.  Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια οποιωνδήποτε Προσωπικών Στοιχείων που μπορεί να μας έχετε αποστείλει), ενημερώστε μας αμέσως (βλ. ενότητα παρακάτω «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»).

Η AIG θα λάβει εύλογα μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι τα Προσωπικά Στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβή και πλήρη για την εκτέλεση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Ενδέχεται να καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις μαζί σας, ώστε να μπορούμε:

 • να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε, παρέχοντας στο προσωπικό μας σχόλια και εκπαίδευση·
 • να αντιμετωπίζουμε ερωτήματα, ανησυχίες ή παράπονα·
 • να προλαμβάνουμε, να ανιχνεύουμε και να διερευνούμε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για να αναλύουμε και να διαχειριζόμαστε άλλους εμπορικούς κινδύνους· και
 • να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Επιπλέον, παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ μας (π.χ. email) για να προστατεύσουμε εσάς, την επιχείρησή μας και την υποδομή IT μας και τρίτους, μεταξύ άλλων:

 • εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας ακατάλληλες επικοινωνίες· και
 • αναζητώντας και αφαιρώντας τυχόν ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και επιλύοντας τυχόν άλλα ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών.

Η AIG μπορεί να αποθηκεύει Προσωπικά Στοιχεία είτε ηλεκτρονικά (συμπεριλαμβανομένου του cloud) είτε σε έντυπη μορφή. Διατηρούμε τα Προσωπικά Στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε.  Η ακριβής περίοδος εξαρτάται από το ποιο είναι το στοιχείο και τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία του.  Επιπλέον, ως εποπτευόμενο ίδρυμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί που ισχύουν για εμάς και οι οποίοι ορίζουν ελάχιστες περιόδους διατήρησης των Προσωπικών Στοιχείων. Θα σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες, εάν χρειάζεται, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία.

Για παράδειγμα:

 • Όταν διατηρούμε Προσωπικά Στοιχεία για να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, θα διατηρούμε τα στοιχεία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.
 • Όταν διατηρούμε Προσωπικά Στοιχεία για την παροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (όπως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο χειρισμός αξιώσεων), θα διατηρούμε τα στοιχεία τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία και για ορισμένα έτη μετά τη λήξη του συμβολαίου και τον χειρισμό οποιασδήποτε σχετικής αξίωσης. 

Ο αριθμός των ετών ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται – για παράδειγμα, για ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορεί να είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου. Μεταξύ άλλων λόγων, διατηρούμε τα στοιχεία προκειμένου να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή ανησυχίες που μπορεί να τεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε σχέση με το συμβόλαιο ή τον χειρισμό μιας αξίωσης.  Συνήθως, για τα καταναλωτικά ασφαλιστικά προϊόντα, η περίοδος διατήρησης είναι επτά (7) έτη.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές μέσων αποθήκευσης διαλύονται με ασφάλεια με εκκαθάριση και διαγραφή της συσκευής και, στη συνέχεια, με αποσυμπίεση και καταστροφή της συσκευής. Τα φυσικά αρχεία απορρίπτονται με ασφαλή τεμαχισμό και πολτοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρονική περίοδο για την οποία διατηρούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία (βλ. ενότητα παρακάτω «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»).

Θα σας παρέχουμε τακτικά ευκαιρίες να μας λέτε τις προτιμήσεις σας στο μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων στις επικοινωνίες μας προς εσάς.

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να απαιτείται να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Για να μας πείτε τις προτιμήσεις σας για το μάρκετινγκ και για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, εάν απαιτείται, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: y.customer.relations@aig.com ή γράφοντας σε:  AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος), 26 Οδός Εσπερίδων, 2001 Στρόβολος, Κύπρος.

Επιπλέον, μπορείτε, επίσης, να εξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ ως εξής:

 • Λήψη email και μηνύματα κειμένου από εμάς: Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε email μάρκετινγκ ή μηνύματα κειμένου από την AIG, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «unsubscribe» (κατάργηση εγγραφής) που παρέχεται σε κάθε email ακολουθώντας τις οδηγίες διακοπής σε ένα γραπτό μήνυμα ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διευθύνσεις.
 • Λήψη τηλεφωνικών επικοινωνιών και ταχυδρομικής αλληλογραφίας από εμάς: Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών ή ταχυδρομείου από την AIG, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη αυτών των επικοινωνιών μάρκετινγκ επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διευθύνσεις.  Ενδέχεται, επίσης, να μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα μητρώο φραγής κλήσεων στη χώρα σας για να εξαιρεθείτε σε γενική βάση από τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω τηλεφώνου, αν και ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας εάν είστε καταχωρημένοι σε ένα τέτοιο μητρώο, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Στοιχείων με τις εταιρείες του ομίλου μας για σκοπούς μάρκετινγκ: Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία στις εταιρείες του ομίλου μας για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ.  Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την κοινοποίηση επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διευθύνσεις.
 • Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Στοιχείων με επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ: Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες μας για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την κοινοποίηση επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διευθύνσεις.

Στόχος μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματά σας για εξαίρεση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος προβλέπεται από τη νομοθεσία.  Λάβετε υπόψη ότι εάν εξαιρεθείτε όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων τρίτων μερών με τα οποία έχουμε ήδη κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Στοιχεία (δηλ. σε αυτούς στους οποίους έχουμε ήδη παράσχει τα Προσωπικά σας Στοιχεία από την ημερομηνία κατά την οποία απαντάμε στο αίτημά σας για εξαίρεση). 

Λάβετε επίσης υπόψη ότι, εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να σας στέλνουμε άλλες σημαντικές επικοινωνίες υπηρεσιών και διαχείρισης σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και δεν μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες υπηρεσιών και διαχείρισης.

Παρακάτω θα βρείτε μια περίληψη των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα στο Κύπρος σε σχέση με τα Προσωπικά τους Στοιχεία. Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να ισχύουν μόνο σε ορισμένες δικαιοδοσίες ή/και περιστάσεις και υπόκεινται σε ορισμένους νομικούς περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία (βλ. ενότητα παρακάτω «Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Στοιχεία»).

Δικαίωμα Περιγραφή

Δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικά Στοιχεία

Το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφο των Προσωπικών Στοιχείων που διατηρούμε για εσάς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή όταν διατηρούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων).

Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Στοιχείων

Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, όταν αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή όταν διατηρούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων).

Δικαίωμα διαγραφής Προσωπικών Στοιχείων

Αυτό το δικαίωμα αναφέρεται μερικές φορές ως «δικαίωμα στη λήθη». Πρόκειται για το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν τα Προσωπικά σας Στοιχεία από τα συστήματα και τα αρχεία μας. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παραδείγματα των περιπτώσεων στις οποίες αυτό το δικαίωμα ισχύει για τα Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε περιλαμβάνουν (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων):

 • όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Στοιχεία για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε·
 • εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των στοιχείων σας από εμάς και καμία άλλη νομική αιτιολόγηση δεν υποστηρίζει τη συνέχιση της χρήσης των στοιχείων σας από εμάς·
 • εάν αντιταχθείτε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας και δεν έχουμε επιτακτικούς λόγους να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε·
 • εάν έχουμε χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Στοιχεία παράνομα· και
 • εάν τα Προσωπικά Στοιχεία πρέπει να διαγραφούν για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Προσωπικών Στοιχείων

Το δικαίωμα να ζητήσετε να αναστείλουμε τη χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που αναστείλουμε τη χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων, θα μας επιτραπεί να αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αλλά οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια της αναστολής της χρήσης τους θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα εάν:

 • πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε για εσάς δεν είναι ακριβή, αλλά αυτό ισχύει μόνο για ένα χρονικό διάστημα που μας επιτρέπεται να εξετάσουμε αν τα Προσωπικά Στοιχεία σας είναι πράγματι ανακριβή·
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών σας Στοιχείων και ζητάτε αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους·
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Στοιχεία για τους σκοπούς που τα χρησιμοποιήσαμε μέχρι σήμερα, αλλά τα Προσωπικά Στοιχεία απαιτούνται από εσάς σε σχέση με νομικές αξιώσεις· ή
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Στοιχείων από εμάς και εξετάζουμε αν οι λόγοι επεξεργασίας μας υπερισχύουν της αντίρρησής σας. 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να λάβετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε μορφή που σας επιτρέπει να μεταφέρετε τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία σε άλλον οργανισμό, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο:

 • για τα Προσωπικά Στοιχεία που μας έχετε παράσχει·
 • όταν έχουμε δικαιολογήσει τη χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων με βάση:
  • τη συγκατάθεσή σας· ή
  • την εκπλήρωση από εμάς μιας σύμβασης μαζί σας· και
 • εάν η χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία Προσωπικών Στοιχείων

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων από εμάς σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Mπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, παρά την αντίρρησή σας, όταν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για να το πράξουμε ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε σχέση με τυχόν νομικές αξιώσεις.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή (συμπεριλαμβανομένου εάν διενεργούμε δημιουργία προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ).

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία Προσωπικών Στοιχείων

Σε περίπτωση που έχουμε βασιστεί στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Στοιχείων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια αρχήπροστασίας δεδομένων

 

 

Εάν πιστεύετε ότι έχουμε επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε καταγγελία στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων είτε έλαβε χώρα η φερόμενη παράβαση είτε στον τόπο διαμονής ή εργασίας σας.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ

Το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή), όταν η εν λόγω απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά με άλλον τρόπο.

Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει εάν:

 • πρέπει να λάβουμε την αυτοματοποιημένη απόφαση προκειμένου να συνάψουμε ή να εκπληρώσουμε σύμβαση μαζί σας·
 • είμαστε εξουσιοδοτημένοι από τη νομοθεσία να λάβουμε την αυτοματοποιημένη απόφαση· ή
 • έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη λήψη της απόφασης με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιώντας τα Προσωπικά σας Στοιχεία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. 

email: dataprotectionofficer.cy@aig.com    

επιστολή: AIG Europe S.A., P.O. Box 21745, CY-1512 Nicosia

Όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, συλλέγονται δεδομένα χρηστών και συσκευών. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην αποτελούν Προσωπικά Στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται όπως περιγράφεται στα προηγούμενα τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Παραδείγματα αυτού του είδους δεδομένων χρήστη και συσκευής είναι:

 • πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική συσκευή·
 • λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα·
 • δεδομένα χρήσης εφαρμογών·
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookie, ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλων τεχνολογιών (περαιτέρω λεπτομέρειες περιγράφονται στην Πολιτικη Χρησης Cookies
 • δημογραφικές πληροφορίες· και
 • δεδομένα ομαδοποιημένα έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση των δεδομένων με ένα συγκεκριμένο άτομο, γνωστά ως συγκεντρωτικά δεδομένα.  

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα χρήστη και συσκευής με διάφορους τρόπους όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, όπως:

Μέθοδος συλλογής δεδομένων Παραδείγματα

Μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή της ηλεκτρονικής σας συσκευής

Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται από τους περισσότερους ιστότοπους ή αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής σας συσκευής, όπως η διεύθυνση IP (δηλαδή η διεύθυνση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο), η ανάλυση οθόνης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος (Windows ή Mac), ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, ο κατασκευαστής και το μοντέλο της ηλεκτρονικής συσκευής, η γλώσσα, η ώρα της επίσκεψης, οι σελίδες που επισκεφτήκατε, καθώς και το όνομα και η έκδοση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG (όπως η εφαρμογή) που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG.

Μέσω της χρήσης μιας Εφαρμογής

Όταν κατεβάζετε και χρησιμοποιείτε μια Εφαρμογή, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να παρακολουθούμε και να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης της Εφαρμογής, όπως η ημερομηνία και η ώρα που η Εφαρμογή στην ηλεκτρονική σας συσκευή αποκτά πρόσβαση στους διακομιστές μας και ποιες πληροφορίες και αρχεία έχουν μεταφορτωθεί στην Εφαρμογή με βάση τον αριθμό της συσκευής σας.

Μέσω της φυσικής τοποθεσίας

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας (και της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), ενδέχεται να συλλέγουμε τη φυσική τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής, για παράδειγμα, με τη χρήση δορυφόρου, πύργου κινητής τηλεφωνίας ή σημάτων WiFi. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που βασίζονται στην τοποθεσία.

Με την επιφύλαξη των προτιμήσεών σας στο μάρκετινγκ και της ισχύουσας νομοθεσίας, ενδέχεται, επίσης, να μοιραστούμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας, σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που είδατε και άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε, με τους συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ για να τους επιτρέψουμε να σας παρέχουν πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο και να μελετήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας επιτραπεί να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις ή/και την κοινοποίηση της τοποθεσίας της συσκευής σας, αλλά εάν επιλέξετε να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις ή/και την κοινοποίηση, εμείς ή/και οι συνεργάτες μάρκετινγκ ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις σχετικές εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Επιπλέον, ενδέχεται να λάβουμε τον ακριβή γεωγραφικό εντοπισμό της συσκευής σας όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές για ταξίδια ή άλλες υπηρεσίες βοήθειας.  Σε σχέση με την παροχή ταξιδιωτικών ή άλλων υπηρεσιών βοήθειας, ενδέχεται να μοιραστούμε τις ακριβείς πληροφορίες γεωεντοπισμού της συσκευής σας με τους πελάτες μας και άλλες οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και κοινοποίηση των ακριβών πληροφοριών γεωγραφικού εντοπισμού διαγράφοντας την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας από τη συσκευή σας, απαγορεύοντας στην εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες εντοπισμού μέσω του συστήματος αδειών που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ή ακολουθώντας τυχόν πρόσθετες οδηγίες εξαίρεσης που παρέχονται στη δήλωση απορρήτου που είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες φυσικής τοποθεσίας ενδέχεται να αποτελέσουν τα Προσωπικά σας Στοιχεία, εάν είστε αναγνωρίσιμος σε σχέση με τις πληροφορίες φυσικής τοποθεσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες φυσικής θέσης θα αντιμετωπίζονται ως Προσωπικά Στοιχεία, όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς

Ορισμένες πληροφορίες (για παράδειγμα, η τοποθεσία σας ή τα προτιμώμενα μέσα επικοινωνίας) συλλέγονται όταν τις παρέχετε οικειοθελώς. Εκτός εάν συνδυάζονται με Προσωπικά Στοιχεία, οι πληροφορίες αυτές δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά.

Μέσω συγκεντρωτικών πληροφοριών

Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε πληροφορίες έτσι ώστε να μη συνδέονται με ένα συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή να τις συγκεντρώσουμε, και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες (για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών μας που έχουν έναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό κωδικό περιοχής).

Σημειώστε ότι, όταν τα δεδομένα χρήστη και συσκευής δεν αποτελούν Προσωπικά Στοιχεία, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε τα δεδομένα αυτά για οποιονδήποτε σκοπό στον βαθμό που μας επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Εάν υποχρεούμαστε να χειριζόμαστε τα δεδομένα χρήστη και συσκευής ως Προσωπικά Στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν συνδυάζουμε δεδομένα χρήστη και συσκευής με αναγνωρίσιμα Προσωπικά Στοιχεία, τότε, εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε δεδομένα χρήστη και συσκευής για όλους τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε Προσωπικά Στοιχεία..

Παρακαλώ αναφερθείτε μας Πολιτικη Χρησης Cookies.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά –και δεν είμαστε υπεύθυνοι για– το απόρρητο, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων που διαχειρίζονται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία με την οποία συνδέονται οι Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG.  Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου ή της υπηρεσίας από εμάς ή από τις εταιρείες του ομίλου μας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές συλλογής, χρήσης και αποκάλυψης (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφάλειας πληροφοριών) άλλων οργανισμών ή οποιουδήποτε άλλου προγραμματιστή εφαρμογών, παρόχου εφαρμογών, παρόχου πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, παρόχου λειτουργικού συστήματος, παρόχου ασύρματων υπηρεσιών ή κατασκευαστή ηλεκτρονικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Προσωπικών Στοιχείων που αποκαλύπτετε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 31 January 2024.

Επανεξετάζουμε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Στοιχεία.  Θα δημοσιεύουμε τις ενημερώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο και, όπου χρειάζεται, θα δίνουμε εύλογη ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές. Σε ορισμένες χώρες, όπου επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Στοιχεία βάσει της συγκατάθεσής σας, θα ζητάμε περαιτέρω συγκατάθεση όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.